Návod k obsluze detektoru LeaksProtect

LeaksProtect

BEDO Ajax LeaksProtect je miniaturní, bezdrátový detektor úniku vody, který vás během pár vteřin informuje o zaplavení střeženého prostoru.

Detektor LeaksProtect je součástí bezpečnostního systému BEDO Ajax a ke komunikaci s Hubem slouží zabezpečený protokol Jeweller. Komunikační dosah v otevřeném prostoru je až 1300 metrů. Detektor je navíc možné zapojit do bezpečnostních systémů jiných výrobců prostřednictvím integračních modulů BEDO Ajax uartBridge / ocBridge Plus.

Nastavení detektoru probíhá prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS nebo pro Android. Na veškeré události uživatele upozorní push notifikace, SMS zpráva nebo volání v závislosti na nastavení.

Bezpečnostní systém BEDO Ajax je zcela soběstačný, ovšem připojení k centrální monitorovací stanici soukromé bezpečnostní agentury je možné.

 Koupit detektor úniku vody LeaksProtect:

Funkční prvky 

Funkční prvky LeaskProtect
 1. Světelný indikátor
 2. Kontakty senzoru vlhkosti
 3. QR kód pro registraci zařízení do systému
 4. Hlavní vypínač zařízení

Princip fungování detektoru LeaksProtect

Na spodní části krytu detektoru LeaksProtect se nachází kontakty citlivé na vodu. Pokud alespoň jeden pár kontaktů přijde do styku s vodou, odešle detektor poplašný signál do Hubu, který následně upozorní uživatele a soukromou bezpečnostní agenturu. K odeslání notifikace dojde kromě toho také v případě, že voda uschne nebo odteče.

⚠️Detektor je neustále aktivní a upozornění na přítomnost vody odešle nezávisle na tom, zda je bezpečnostní systém v aktivním nebo neaktivním režimu.⚠️

Upozornění bude odesláno okamžitě ve chvíli, kdy detektor LeaksProtect zjistí přítomnost vody. Opakovaný poplach bude spuštěn pouze tehdy, pokud kontakty vyschnou a opět se namočí.

Připojení detektoru do bezpečnostního systému BEDO Ajax

Připojení detektoru k Hubu

Před samotným připojením:

 • Podle doporučených instrukcí k instalaci a použití Hubu nainstalujte na váš mobilní telefon aplikaci BEDO Ajax. Vytvořte si účet, přidejte do aplikace váš Hub a vytvořte alespoň jednu místnost.
 • Přejděte do aplikace BEDO Ajax.
 • Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (prostřednictvím síťového kabelu a/nebo mobilní sítě).
 • Prostřednictvím kontroly stavu v mobilní aplikaci se ujistěte, že se Hub nachází v klidovém režimu a že neprobíhá aktualizace firmwaru.

⚠️ Připojení zařízení k Hubu mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním správce.⚠️

Jak připojit detektor k Hubu:

 1. V aplikaci BEDO Ajax klepněte na možnost Přidat zařízení.
 2. Zařízení pojmenujte, naskenujte nebo ručně opište QR kód zařízení (nachází se na krytu zařízení a jeho obalu) a vyberte jeho umístění.
 3. Klepněte na Přidat – bude zahájeno odpočítávání.
 4. Zapněte zařízení.

⚠️Tlačítko hlavního vypínače detektoru je poměrně tuhé – stiskněte jej silně.⚠️

Aby došlo k rozpoznání a navázání připojení k detektoru, je zařízení zapotřebí umístit do oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (v jednom chráněném objektu). Požadavek na připojení k Hubu je vysílán krátkou dobu po uvedení zařízení do provozu.

V případě, že bude připojení k BEDO Ajax Hubu neúspěšné, detektor LeaksProtect se po 6 vteřinách vypne.
Pro opakování připojení není nutné zařízení vypínat.
Pokud již byl detektor Leaks Protect připojen k jinému Hubu, vypněte jej a opakujte standardní proces připojení zařízení do sítě.

Detektor připojený k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení připojených k příslušnému Hubu v aplikaci. Četnost aktualizace stavu připojeného detektoru se odvíjí podle zadaného časového intervalu kontroly v nastavení Hubu. Výchozí hodnota je 36 vteřin.

Připojení detektoru do bezpečnostního systému jiných výrobců

Pokud chcete detektor připojit do bezpečnostního systému jiných výrobců pomocí integračního modulu BEDO Ajax uartBridge nebo ocBridge Plus, řiďte se instrukcemi uvedenými v návodu k obsluze konkrétního modulu.

Detektor je neustále v aktivním režimu. Pokud detektor LeaksProtect připojujete k bezpečnostnímu systému jiných výrobců, doporučujeme detektor umístit do neustále aktivní zóny ochrany.

Stavové obrazovky

Zařízení → LeaksProtect

LeaksProtect v mobilní aplikaci
Parametr
Hodnota
Teplota
Teplota naměřená detektorem. Měření probíhá u procesoru a postupem času se mění.
Síla signálu
Úroveň kvality připojení mezi Hubem a detektorem
Připojení
Stav připojení mezi Hubem a detektorem
Stav baterie
Zbývající kapacita baterie je zobrazena v krocích po 25 %
Zadní kryt
Stav zadního krytu zařízení, který reaguje na demontáž nebo poškození krytu sirény a případně spustí režim sabotáže
Detekován únik
Upozornění ve chvíli, kdy dojde ke spojení kontaktů senzoru vlhkosti
Firmware
Verze firmwaru detektoru
ID zařízení
Identifikační číslo zařízení

Nastavení detektoru

Zařízení → LeaksProtect → Nastavení [⚙️]

LeaksProtect v mobilní aplikaci
Nastavení
Hodnota
První pole
Název zařízení (lze upravit)
Místnost
Vyberte jednu z virtuálních místností, ke které chcete zařízení přiřadit
Aktivovat sirénu po detekci úniku vody
Pokud je tato možnost zapnuta, rozezní se po detekci úniku vody sirény HomeSiren a StreetSiren
Test úrovně signálu
Přepne detektor do režimu testu úrovně signálu
Test kolísání signálu
Přepne zařízení do režimu testu kolísání signálu (k dispozici u zařízení s firmwarem verze 3.50 a novějším)
Uživatelská příručka
Otevře návod k obsluze detektoru
Ukončit párování zařízení
Odpojí zařízení od Hubu a vymaže veškerá nastavení

Pomocí nastavení je možné změnit pojmenování detektoru, změnit jeho umístění nebo ukončit jeho párování s Hubem.

Indikace

Světelný indikátor na detektoru LeaksProtect může v závislosti na stavu zařízení svítit červeně nebo zeleně.

Indikace po stisknutí hlavního vypínače

Událost
Indikace
Stisknutí hlavního vypínače (detektor je zapnutý)
Svítí červeně při podržení tlačítka
Zapnutí
Během zapínání zařízení svítí indikátor zeleně
Vypnutí
Nejdříve svítí indikátor červeně, poté třikrát blikne

Indikace zapnutého detektoru

Událost
Indikace
Poznámka
Připojení detektoru k Hubu nebo integračním modulům ocBridge/uartBridge
Indikátor se na několik vteřin rozsvítí zeleně
Chyba hardwaru
Indikátor nepřetržitě bliká červeně
Detektor vyžaduje opravu. Obraťte se na naše servisní středisko
Detekce úniku
Indikátor se cca na vteřinu rozsvítí červeně
Baterii je zapotřebí vyměnit
Během poplachu se indikátor pozvolna rozsvěcí červeně a zhasíná
Postup pro výměnu baterie detektoru je uveden v části „Výměna baterie“

Testování funkčnosti

Bezpečnostní systém BEDO Ajax umožňuje spouštění testů ověřujících funkcionalitu připojených zařízení.

Tyto testy nejsou spuštěny okamžitě, ale až po uplynutí určitého časového intervalu, který je ve výchozím nastavení 36 vteřin. Čas spuštění testu se odvíjí také od nastavení časového intervalu detekce nových zařízení (bližší informace viz odstavec o protokolu Jeweller v nastavení Hubu).

 • Test úrovně signálu
 • Test kolísání signálu

Výběr umístění detektoru

Umístění detektoru musí zohledňovat vzdálenost od Hubu (až 1300 metrů v otevřeném prostoru) a přítomnost překážek mezi jednotlivými zařízeními, které by mohly narušit bezdrátovou komunikaci a přenos signálu, například stěny, podlaží nebo velké kusy nábytku.

⚠️Zkontrolujte kvalitu signálu na místě instalace⚠️

Pokud bude úroveň signálu znázorněna pouze prvním článkem, nemůže být stabilní provoz bezpečnostního systému zaručen. Přijměte veškerá možná opatření pro zvýšení kvality signálu! Vyzkoušejte alespoň zařízení posunout – i 20cm rozdíl ve vzdálenosti může významně zvýšit kvalitu připojení.

Pokud je kvalita signálu i po přesunutí stále nedostatečná nebo nestabilní, použijte rozšiřovač dosahu rádiového signálu ReX.

Detektor umístěte tam, kde hrozí únik vody z vodovodní přípojky, topení nebo odtoku, tedy například na podlahu v koupelně, pod umyvadlo, pod pračku apod.

Následující místa jsou pro instalaci detektoru nevhodná:

 • mimo hlídané prostory (venku),
 • poblíž kovových předmětů nebo zrcadel, které způsobí kolísání a stínění signálu,
 • místa, ve kterých teplota a/nebo vlhkost překračuje povolené provozní rozpětí,
 • vodivé povrchy.

Testování detektoru

Jakmile přijdou kontakty detektoru do styku s kapalinou, odpor mezi nimi výrazně klesne. Pokud do styku s vodou přijde alespoň jeden pár kontaktů detektoru LeaksProtect, poplach bude aktivován.

 1. Pro ověření funkčnosti kontaktu na něj přiložte navlhčený prst po dobu alespoň 3 vteřin (prodleva zabrání náhodné aktivaci). Jestliže senzor detekuje vodu, rozsvítí se LED indikátor po dobu 1 vteřiny červeně.
 2. Otřete kontakty suchým ubrouskem nebo hadříkem. Jakmile detektor vycítí, že kontakty jsou opět suché, rozsvítí se opakovaně LED indikátor červeně na 1 vteřinu.  

Pokud kontakty detektoru navlhčíte mýdlovou vodou, je možné, že bude detektor hlásit vytopení i po osušení kontaktů. Obvod neustále spíná mýdlová vrstva. V takovém případě pečlivě očistěte kontakty navlhčeným ubrouskem a poté je osušte.

Údržba detektoru a výměna baterií

Provozuschopnost detektoru LeaksProtect na pravidelné bázi kontrolujte. Kontakty senzoru pravidelně zbavujte nečistot, a to alespoň každé 2–3 měsíce. K čistění použijte čisticí prostředky obsahující alkohol.

Vnější kryt detektoru pravidelně čistěte od prachu, pavučin a dalších nečistot. Mohou být vodivé, což by vzhledem k principu fungování kontaktů detektoru mohlo vést k falešným poplachům. Používejte měkký, suchý hadřík nebo ubrousek vhodný pro údržbu tohoto typu elektrických zařízení.

Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Baterie vložené do detektoru již z výroby zaručují až 5 let autonomního provozu (za předpokladu, že je interval kontroly z Hubu nastaven na 1 minutu). Pokud dojde k vybití baterií, bezpečnostní systém vám odešle příslušná upozornění. LED indikátor na detektoru se bude v aktivním režimu pozvolna rozsvěcet a zhasínat zeleně.

Technické údaje

Frekvenční pásmo
868,0 – 868,6 MHz nebo 868,7 – 869,2 MHz v závislosti na regionu
Maximální vysokofrekvenční výstupní výkon
až 20 mW
Frekvenční modulace signálu
GFSK
Komunikační dosah
až 1 300 m (v otevřeném prostoru)
Napájení
2× baterie AAA, 2 V
Výdrž baterie
až 5 let
Stupeň krytí
IP65
Provozní teplota
0 °С až +50 °С
Provozní vlhkost
až 100%
Rozměry
56 × 56 × 14 mm
Hmotnost
40 g

Součásti balení

 1. Detektor LeaksProtect
 2. Baterie AAA (již vložené) – 2 ks
 3. Průvodce rychlým startem

Záruka

Záruční lhůta pro všechny produkty společnosti AJAX SYSTEMS MANUFACTURING LIMITED LIABILITY COMPANY činí 2 roky od zakoupení a nevztahuje se na z výroby vložené baterie.
Pokud vaše zařízení nefunguje správně, kontaktujte nejdříve naše servisní středisko. Polovinu technických problémů dokážeme vyřešit na dálku!

Technická podpora: podpora@bedocz.cz